Genel  Liseler

Amacı

Yüksek öğrenime öğrenci hazırlayan bu okulların amaçları, öğrencilerin;

Türkiye Cumhuriyetinin, millî ahlâkı benimsemiş ve olumlu bilim anlayışını kazanmış, çalışkan, yararlı bir yurttaşı olarak yetişmelerini,

Müfredatı programlarla saptanan ve yüksek öğrenimi izlemek için gerekli bulunan bilgi ve kültür düzeyine erişmelerini,

Bilgilerini uygulama alanında kullanma yollarını öğrenmesini ve ilerde meslek seçmesini kolaylaştıracak surette yeteneklerini geliştirmelerini,

İyi alışkanlıklar, maharetler kazanmalarını, ruhça ve bedence sağlam olmalarını sağlamaktır.

Ortak alan 9. sınıfı geçen öğrenciler 10. sınıftan itibaren Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkçe-Matematik ve Yabancı Dil alanlarından birini seçerler.

Giriş Şartları

İlköğretimden mezun öğrenciler doğrudan bu okullara başvurabilirler.

 Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Genel liseden mezun olanlar, Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.

Eğitim kurumlarına devam etmek istemeyenler çalışma hayatına atılabilirler.
Bir meslek edinmek isteyenler, uzaktan öğretim teknikleri ile meslek kursları ve sertifika programlarının açıldığı, eğitim sonundaki sınavlarda başarılı olanlara bitirme veya yetki belgelerinin verildiği mesleki ve teknik açık öğretim okuluna başvurabilirler.
Yaygın eğitim alanında çeşitli beceri programlarına katılabilirler

Fen Liseleri

Amacı

Bilim adamı yetiştirmek üzere kurulan Fen Liselerinin amacı;

Zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamak,

Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,

Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamak,

Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek,

Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamaktır.

Fen liseleri yatılı ve karma okullardır. Ancak öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda öğrenciler gündüzlü olarak devam edebilirler. Yabancı dil olarak  İngilizce eğitiminin verildiği fen liselerinin  öğrenim süresi 4 yıldır. Bu okullarda sınıf mevcutları 24 olup her yıl alınan öğrenci sayısı 96'yı geçemez.

Fen liselerinde, fen programlarının, laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir. Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Ancak matematik ve fen grubu derslerindeki teknik terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir. Ayrıca 2. yabancı dil olarak seçmeli Almanca ya da Fransızca eğitimi verilir.

Giriş şartları

Fen Lisesinde okumak isteyen bir öğrencinin, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını (OKS) kazanmış olması gerekir. Bu okulları tercih edecek  öğrencilerin;

Başvuru yılında 8. sınıfta öğrenim görüyor olmaları,

6 ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az “orta” ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamalarının en az 4.00 olması

istenir.

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanan öğrenciler  özellikle matematik ve fen bilimleri alanları olmak üzere çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.

Sosyal Bilimler Liseleri

Amacı

Sosyal alanda iyi yetişmiş, kültür alanına zenginlik ve ufuk kazandıracak elemanları yetiştirmek amacıyla açılan Sosyal Bilimler Liselerinin amacı;  

Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,

Zekâ düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yükseköğretime hazırlamak,

Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,

Öğrencileri araştırmaya yönelterek, sosyal bilimler alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamaktır.

Halen İstanbul, Ankara, Aydın, Eskişehir, Samsun ve Erzurum illerinde eğitim ve öğretim veren Sosyal Bilimler Lisesinin öğrenim süresi hazırlık+4 yıldır.  Sınıf mevcutlarının 24 olduğu bu okullarda karma ve yatılı olarak eğitim hizmeti verilir. Ancak öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda öğrenciler okula gündüzlü olarak ta devam edebilirler.

Okulun eğitim sisteminde Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki alan bulunmaktadır. Türkçe-Matematik alanını seçen öğrenciler istedikleri takdirde Uluslararası Bakalorya Programını takip edebilirler.

Giriş şartları

Sosyal Bilimler Lisesinde okumak isteyen bir öğrencinin, Ortaöğretim kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını (OKS) kazanmış olması gerekir. Bu okulları tercih edecek  öğrencilerin;  

Başvuru yılında 8. sınıfta öğrenim görüyor olmaları,

6 ve 7’inci sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az “orta” ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamalarının en az 4.00 olması

istenir.

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Mezun olan öğrenciler Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.

Anadolu Liseleri

Amacı

Anadolu Liseleri ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim veren karma okullardır. Ancak İstanbul Lisesi, Galatasaray Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Vefa Lisesi, Kabataş Lisesi ve Çağaloğlu Anadolu Lisesinin öğrenim süreleri hazırlık+4 yıldır.Yoğunlaştırılmış dil eğitiminin verildiği Anadolu liselerinin amacı, öğrencileri;

İlgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğrenim programlarına hazırlamak

Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olarak yetiştirmektir.

Giriş şartları

Anadolu Lisesinde okumak isteyen bir öğrencinin, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını (OKS) kazanmış olması gerekir. Giriş sınavına başvuracak öğrencilerden başvuru yılında 8’inci sınıfta öğrenim görüyor olmaları istenir.

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Mezun olan öğrenciler Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.

Anadolu Öğretmen Liseleri

Amacı

Özellikle öğretmen yetiştiren yükseköğretim programları olmak üzere yükseköğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak,
Öğrencilerine; öğretmenlik mesleğini sevdirmek, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği tutum ve davranışları kazandırmak, ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek,
Ülke kalkınmasına ekonomik, sosyal ve kültürel katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları,

Başvuru yılında ilköğretim okulu sekizinci sınıfta okuyor olmaları,

İlköğretim okulunun 6. 7. ve 8’inci sınıflarında sınıf tekrar etmemiş olmaları,

Bulunduğu ilköğretim okulunun öğretmenler kurulunca aday gösterilmiş olmaları istenir.

Çalışkanlığı,

Öğretmenlik mesleğine karşı ilgisi ve yatkınlığı,

Konuşma, kavrama ve ifade yeteneği,

Kendine olan güven duygusu,

Ahlâkî durumu,

Fizikî görünüşü itibarıyla, bilinen bir bedenî ve ruhî bozukluğunun bulunup bulunmadığı hususları göz önünde bulundurulur.

            Eğitim süresi 4 yıl olan ve sınıf mevcutlarının en fazla 30 olduğu Anadolu öğretmen liselerinde genel kültür dersleri, öğretmenlik mesleği ile ilgili dersler, öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp anlamalarına, geliştirmelerine ve bazı alanlarda derinleşmelerine imkân sağlayan derslerin yanı sıra 2. yabancı dil olarak Almanca veya Fransızca okutulur. 

Öğretim programında yer alan dersler, öğrencilerin istek ve yetenekleri doğrultusunda yönelecekleri yükseköğretim programlarına uygun olarak Türkçe-Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil alanlarına göre gruplandırılır.

Giriş şartları

Anadolu Öğretmenler Lisesinde okumak isteyen bir öğrencinin Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını (OKS) kazanmış olması gerekir. Giriş sınavına başvuracak öğrencilerden;

Bulunduğu ilköğretim okulunun öğretmenler kurulunca aday seçimi yapılırken öğrencinin;

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanan öğrenciler tüm yükseköğretim programlarına devam edebilirler. Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları tercih edildiğinde ise 2457 sayılı Yasanın 45/a maddesi gereğince ayrıca ek puan verilir.

Burs kontenjanı tanınan öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarını ilk beş sırada tercih edenlere doğrudan burs verilir.

Askerî Okullar

Eğitim-öğretim veren askeri okullar:

1Kuleli Askerî Lisesi,

2. Maltepe Askerî Lisesi,

3. Işıklar Askerî Lisesi,

4. Deniz Lisesi,

5. Bando Astsubay Hazırlık Okulu

Askerî Liseler ve Bando Astsubay Hazırlık Okulu

Amacı

Askerî liseler ilgili Kuvvet Komutanlıklarının amaçlarına uygun, yeterli beden yeteneğine, genel kültüre, başlangıç askerlik anlayış ve davranışlarına sahip; Harp Okullarındaki eğitim ve öğretimi izleyebilecek nitelikte askeri öğrenci yetiştirmeyi,Bando Astsubay Hazırlama Okulu ise Bando Astsubay Meslek Yüksek Okuluna öğrenci yetiştirmeyi amaçlar.

Giriş Şartları

Askeri Liselere ve Bando Astsubay Hazırlama Okuluna her yıl ÖSYM tarafından yapılan sınav ile öğrenci alınır. Bu sınava Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları ile bu okullara denkliği kabul edilmiş, özel ve yabancı ilköğretim okullarından mezun olan öğrenciler başvururlar. Askeri Liselere giriş için başvuru işlemleri her yıl belirlenen tarihler arasında yapılmaktadır.

Askeri Liselere ve Bando Astsubay Hazırlama Okuluna öğrenci seçim işlemleri iki aşamada yapılmaktadır.

Birinci aşama

Kara, Deniz ve Hava namına Askeri Liselere ve Bando Astsubay Hazırlama Okuluna girmek için başvuran öğrencilerin tümünün katıldığı,  ÖSYM tarafından yapılan yazılı sınav (ASL) aşamasıdır. Yazılı sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınav sonucuna göre sıralamaya giren ve ilgili Kuvvet Komutanlığınca belirlenen baraj puanını aşan adaylar 2'nci seçim aşamasına çağrılırlar. 

Bando Astsubay Hazırlama Okuluna alınacak öğrenciler ilave olarak müzik yeteneği sınavına tabi tutulmaktadırlar. Askerî Liselerin ve Bando Astsubay Hazırlama Okulunun müfredat programı Milli Eğitim Bakanlığı ile uyumlu olup Askeri Liseler Anadolu Liseleri fen bilimleri alanına, Bando Astsubay Hazırlama Okulu ise Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi müzik alanına denk eğitim verilmektedir. 

Öğrenciler yatılı olarak eğitim görmekte, iaşe ve ibateleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Öğrenciler hafta sonları evci izni kullanabilmektedirler.

Askeri Okullara Başvurma Koşulları:

Durumları aşağıdaki maddeler uyanlar yazılı sınav için başvurabilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Nişanlı, evli, dul olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

Kendisi, babası, annesi, kardeşleri ve velisinin;

Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonuçları ile adli sicil kayıtlarının (18 yaşından küçük olanlar dahil) olumlu olması, 

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmaması veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmaması,

Okula karşı uygun nitelikte sorumlu veli göstermesi,

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin, Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,

Her ne derece olursa olsun gözlük, lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak,

Belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak,

Sevk edileceği askeri hastaneden "Askeri Öğrenci Olur, Askeri Öğrenci Olur Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir veya Askeri Öğrenci Olur Uçucu Yetiştirmeye Elverişli Değildir" kaydını içeren sağlık raporu almak,

Türkçe'yi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarından, sınavın yapıldığı yılın haziran döneminde doğrudan mezun olmak ve mesleğe yönelik herhangi bir öğretim kurumunda okumamış olmak (Öğretmenler kurulu kararıyla geçenler ile son sınıfta 2 yıl okuyarak mezun olanların başvurusu geçersizdir.),

Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

Yurt dışındaki okul mezunları için (bu durumdaki adayların da sınavın yapıldığı yılın haziran döneminde doğrudan mezun olmaları gerekmektedir.) bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını ve ilköğretim okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda İlgili Kuvvet Komutanlığınca tarafından belirlenecek baraj puanı aşıldığı takdirde ikinci aşamaya gelirken getirilecektir.)

Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) Askerî Liseler için en az 3,50, Astsubay Hazırlama Okulları için en az 3,00 olmak,

Giriş yılında en çok 16, en az 13 yaşında olmak,

Giriş yılında yapılacak sınav, mülâkat ve benzeri seçim işlemleri sonundaki puan sıralamasında, kontenjan içinde bulunmak,

Askeri Okullara Başvurma Koşullarına ilişkin diğer hususlar ise Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yayımlanan Asker Liseler Sınavı Kılavuzunda yer almaktadır. 

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri:

Harp okullarının öğrenci kaynağını oluşturan Askeri Liselerden mezun olan öğrenciler Kara Harp Okuluna, Hava Harp Okullarına ve Deniz Harp Okullarına, Bando Astsubay Hazırlama Okulundan mezun olan öğrenciler ise Bando Astsubay Meslek Yüksek Okuluna devam ederler.

Mezun öğrenciler isterlerse Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) başvurarak üniversitede eğitimlerine devam edebilirler.

Güzel Sanatlar dallarında yetenekli öğrencilerin yaratıcı, yapıcı ve yorumcu yeteneklerini geliştirmek,

Öğrencileri araştırıcı ve geliştirici çalışmalara yöneltmek, yetenekleri doğrultusunda bağımsız, doğru ve seçenekli yorumlar ve uygulamalar yapabilecek yaratıcı kişiler olarak yetiştirmek,

Öğrencilerin ulusal ve evrensel, tarihî yeni sanat eserlerini tanımaları ve anlamalarına yardımcı olmak,

Müzik ve resim alanında yükseköğretime alt yapı hazırlamaktır.

 

İlköğretim okulundan başvuru yılında mezun olmaları,

Diploma notlarının en az 3.00, gireceği alanla ilgili dersin 4,5,6,7,8’inci sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalamalarının en az 4.00 olması,

Okul tarafından  düzenlenen müzik ve resim özel yetenek yarışma sınavında ilk 24 sıraya girmeleri istenir.

Üniversitelerin Resim öğretmenliği bölümlerine,

Güzel Sanatlar Fakültelerinin,

İç Mimarlık,

Resim,

Heykel,

Seramik-cam,

Grafik,

Tekstil,

Sahne Dekorları,

Kostüm,

Fotoğraf,

Endüstri Ürünleri tasarımı,

Sinema ve Televizyon bölümlerine.

Üniversitelerin Müzik öğretmenliği bölümlerine,

Devlet konservatuarının,

Orkestra Şefliği,

Piyano Ana Sanat Dalı,

Üflemeli Çalgı,

Müzikoloji,

Sahne Sanatları bölümlerine,

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri

Amacı

Güzel Sanatlar alanında özel ilgi ve yetenekleri belirlenen çocukları yetiştirmek üzere   kurulan  bu okulların amacı;

Resim bölümündeki öğrenciler, desen, grafik ve heykel atölyelerinde profesyonel bir çalışma ortamında eğitimlerini sürdürürken Müzik bölümünde de keman, yan flüt, klasik gitar ve zorunlu piyano dersleri ile ses ve kulak eğitimi verilir.  

Giriş şartları

Bu okullara başvuracak öğrencilerden;

Kazanan öğrenciler isterlerse yatılı olarak kalabilirler. Eğitim süresi 4 yıl olan ve yoğunlaştırılmış dil eğitimin verildiği bu okullara her sene 48 öğrenci (24 öğrenci resim, 24 öğrenci müzik bölümüne) alınır.

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun olan öğrenciler;

Sınav şartlarına uygun olarak başvurabilirler.

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünden mezun olan öğrenciler;

sınav şartlarına uygun olarak başvurabilirler

Anadolu Teknik Liseleri

Amacı

İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu teknik liselerinin öğrenim süresi 4 yıldır. Bu okullarda öğrencilere, genel bilgi dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata, hem de yüksek öğrenime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. 

Başvuru şartları

Anadolu teknik liselerine, merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ile öğrenci alınır. Sınava başvuru şartları Anadolu Meslek Liseleri Sınav Başvuru şartları ile aynıdır 

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Bu okullardan mezunlar olanlar Teknisyen unvanı ile kendi alanları ile ilgili yerlerde çalışabilecekleri gibi Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.  

Anadolu Meslek Liseleri

Amacı

İlköğretim okulu üzerine, öğretim süresi 4 yıl olan Anadolu meslek liselerinde, öğrencilere meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir. Bu okullarda öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Çeşitli meslek alanlarına yönelik eğitim verilmektedir. Yabancı dil olarak İngilizce veya Almanca dil eğitimi verilmektedir.

Giriş şartları

Bu okullara merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ile öğrenci alınmaktadır. Sınava başvuracak öğrencilerde aranacak şartlar:

İlköğretim okulunun 8. sınıfına devam ediyor olmak (İlköğretimden sonra öğrenime ara verenler ile ortaöğretim düzeyinde herhangi bir programa bir süre devam etmiş olanlar sınavı kazansalar bile bu okullara alınmazlar),

Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak,

Girmek istediği alanın OKS Kılavuzunda belirtilen özel başvuru şartlarını taşımak  

Burslu okumak isteyenlerin ise ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavına girip başarılı olmaları gerekir.

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Bu okullardan mezunlar olanlar Teknisyen unvanı ile kendi alanları ile ilgili yerlerde çalışabilecekleri gibi Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.

Beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve becerileri kazanmaları için ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini ve başarılı sporcular olarak yetiştirilmelerini,

Alanı ile ilgili olarak dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak Türk sporunu geliştirecek ve temsil edebilecek gençler olarak yetiştirilmelerini,

İşbirliği içinde çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazanarak takım ruhu ile hareket etmelerini,

Spor disiplini ve centilmenliğini özümsemiş örnek bireyler olarak yetişmelerini,

Beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğrenim programlarına hazırlanmalarını sağlamaktır.

Diploma notunun en az 3.00 olması,

Yetenek sınavını kazanmış olması,

Spora engel herhangi bir durumlarının olmadığının sağlık raporu ile belgelemeleri istenir.

Spor Liseleri

Amacı

Sporun geliştirilmesi ve yetenekli öğrencilerin daha sağlıklı ve bilimsel ortamda yetiştirilmesini sağlamak üzere kurulan bu okulların amacı öğrencilerin;

Elazığ, Eskişehir, Trabzon, Erzurum, Malatya, Sivas ve Uşak illerinde olan Spor Liselerinin eğitim süresi ilköğretim üzerine dört yıldır. Bu okullarda karma ve yatılı olarak hizmet verilir.

Giriş şartları

Bu okullara başvuracak öğrencilerden;

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Mezun olan öğrenciler Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.

Teknik Liseler

Amacı

Öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür kazandırılmasını ve  endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini amaçlayan bu okullarda öğrenciler kendilerini hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programların eğitimlerini alırlar.  

          

Giriş şartları

Teknik lise programlarına başvuracak öğrencilerin;

Genel liseler ile mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının 9'uncu sınıfını birinci ders yılsonunda başarmış olması,
Dil ve anlatım, matematik, fizik ve kimya derslerinin;
Her birinden ders yılı sonunda başarılı olması
Bu dört dersin yılsonu başarı ortalamasının en az 3.00 olması,
Bu dört ders dışındaki derslerden başarısızlık söz konusu ise yılsonu genel başarı ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

Teknik orta öğretim programına kayıt için gerekli koşulları taşıyan öğrenciler, form dilekçe ile derslerin kesildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde kurum müdürlüklerine başvururlar.

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Bu okullardan mezun olanlar işletmelerde TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler. Mezunlar doğrudan İŞYERİ AÇMA BELGESİ sahibi olabilirler. Kamuya ait işyerlerinde çalışmaları durumunda genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar.

Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler veya sınavsız olarak 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarına devam edebilirler.

Çok Programlı Liseler

Amacı

Çok programlı liseler, ilköğretim okulu üzerine öğrenim süresi 4 yıl olan ve öğrencilere; ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültür ve uygar bir dünya görüşü kazandırılması yanında, çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç  duyduğu mesleki formasyon verilmek suretiyle öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programların uygulandığı mesleki ve teknik okullardır.

Giriş Şartları

Çok programlı liselere kayıt yaptıracak öğrencilerin, öğrenim görmek istedikleri programın gerektirdiği özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Bu okullardan mezun olanlar kendi alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilirler. Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler veyasınavsız olarak 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarına devam edebilirler.

Anadolu Ticaret ve Turizm Meslek Liseleri

Amacı

İlköğretim okulu üzerine, öğretim süresi 4 yıl olan Anadolu meslek liselerinde, öğrencilere meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir. Bu okullarda; öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Çeşitli meslek alanlarına yönelik eğitim verilmektedir. Yabancı dil olarak İngilizce veya Almanca dil eğitimi verilir.   

Giriş şartları

Bu okullara merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ile öğrenci alınmaktadır. Sınava başvuracak öğrencilerde aranacak şartlar:

İlköğretim okulunun 8’inci sınıfına devam ediyor olmak (İlköğretimden sonra öğrenime ara verenler ile ortaöğretim düzeyinde herhangi bir programa bir süre devam etmiş olanlar sınavı kazansalar bile bu okullara alınmazlar.),

Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak,

Girmek istediği alanın OKS Kılavuzunda belirtilen özel başvuru şartlarını taşımak.

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Bu okullardan mezunlar olanlar Teknisyen unvanı ile kendi alanları ile ilgili yerlerde çalışabilirler. Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler veya sınavsız olarak 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarına devam edebilirler.

Ticaret ve Turizm Meslek Liseleri

Amacı

İlköğretim üzerine dört yıl eğitim veren meslek liseleridir. Öğrenciler, aldıkları teorik ve pratik eğitimle nitelikli meslek elemanı olarak mezun olurlar.

Bu okullarda kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu muhasebe, finansman, büro yönetimi ve sekreterlik, pazarlama, bilgisayar ve diğer hizmet alanlarında görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek nitelikli insan gücü yetiştirilir.

Giriş şartları

İlköğretimden mezun olan öğrenciler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda istedikleri bölüm için başvuruda bulunabilirler. 

Başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İlköğretim okulu mezunu olmak,

 Sağlığı, girmek istediği mesleğin öğrenimine elverişli olmak,

Öğrenim yılının başlayacağı günde 19 yaşını bitirmemiş olmaktır.

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler veya sınavsız olarak 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarına devam edebilirler.

            4702 sayılı Kanun ile, herhangi bir alanda çalışabilmek veya işyeri açabilmek için, o alanda mesleki eğitim görmüş olmak zorunluluğu getirilmiştir. Mezunlar özel ve kamu kurumlarında geniş iş imkânlarına sahip oldukları gibi kendi iş yerlerini kurup çalışabilirler.

Kız Meslek Liseleri

Amacı

Öğretim süresi 4 yıl olan bu okullarda öğrencilere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda seçecekleri bir alanda verilen meslek eğitimi ile birlikte genel lise ile ortak genel bilgi dersleri de verilir.

Giriş şartları

Bu okullara başvuru için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Bu okullardan teknisyen unvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler.

Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler veya sınavsız olarak 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarına devam edebilirler.

Endüstri Meslek Lisesi

Amacı

Öğretim süresi 4 yıl olan bu okullar genellikle üretim ve öncelikle endüstriyel üretim programlarını uygulayan okullardır. İlköğretimden mezun olan öğrenciler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda seçecekleri bir alanda eğitim almak üzere bu okullara başvurabilirler.  

Giriş şartları

Bu okullara başvuru için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Bu okullardan teknisyen unvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler.

Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler veya sınavsız olarak 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarına devam edebilirler.

Sağlık Meslek Liseleri

Amacı

Ebelik: Ana çocuk sağlığı hizmetlerini yürüten; doğum öncesi, doğum sonrası hizmetini veren, doğum yaptıran, aile planlaması uygulamasını, kişisel hijyen kurallarını, beslenme, ilk yardım, aşı, bulaşıcı sosyal hastalıklardan korunma ve savaşla ilgili konularda bireye, aileye, topluma sağlık hizmetlerini veren, sağlık hizmetlerinde veren, sağlık hizmetlerinde kullanılan doğum, ölüm ile ilgili istatistiki verileri toplayan, değerlendiren, birey ve kamu kuruluşları ile gerekli ilişki ve işbirliğini sağlayan, insani, ahlaki davranışlarında örnek olan  sağlık personelidir
Hemşirelik: Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruyan, geliştiren ve yükselten, toplumun her kesimindeki kişilerin aklen, bedenen ve sosyal bakımdan sağlığının bozulması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle onlara hemşirelik, şefkat ve bakımı planlayan, uygulayan, takip eden ve değerlendiren, diğer taraftan birey, aile ve topluma hijyen kuralları, beslenme, aşı, bulaşıcı ve sosyal hastalıklardan korunma ile ilgili konularda sağlık eğitimi yapan sağlık personelidir.
Sağlık memurluğu: Bireyin, ailenin ve toplumun bedenen, ruhen ve sosyal yönden sağlıklı olması işini tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle, koruyucu sağlık hizmetlerini, aile planlaması yöntemlerini, rehabilitasyon yöntemlerini, ilk yardım ve hasta bakımı hizmetlerini yapan bu amaçla gerekli yöntem ve teknikleri kendi görev sınırı içinde uygulayan, insan sağlığı için yeni teknik ve görüşler öneren bir meslek elemanıdır.
Radyoloji teknisyenliği: Sağlık kurumlarında hastalıkların teşhis ve tedavisi için röntgen filmi çeken, film banyosunu yapan, tedavi için işin tedavi planını uygulayan, radyoloji ünitesinde kullanılan araç ve gereçleri tanıyan ve kullanan, film raporlarını hazırlayan ve arşivleme işlemini yürüten sağlık personelidir.
Anestezi teknisyenliği: Anesteziyoloji mütehassısı bir hekim kontrolü altında hastaları, cerrahi müdahale sırasında anestetik maddeleri tekniğe göre uygulayarak uyutan sağlık personelidir.
Acil tıp teknisyenliği: Bireyi, aileyi ve toplumu kazalardan koruyarak toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen, ruhen ve sosyal yönden kazaya uğraması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle onlara ilk yardım bakımını planlayan, uygulayan ve kazazedeyi acil bakım ünitesine taşıyarak bakımını sağlayan sağlık personelidir.
Laboratuar teknisyenliği: Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuarlarda halkın sağlığını korumak ve teşhis ile tedavisine ışık tutmak amacıyla, her çeşit araç, gereç ve cihazları kullanarak teknik seviyedeki laboratuvar tetkik ve analizlerini yapan, bu amaçla numune alan, analizler için solüsler ve kültür vasatları hazırlayan, yaptığı bu analizlerle hastalıklar arasındaki ilişkiyi kuran sonuçları rapor edebilen sağlık personelidir.
Diş protez teknisyenliği: Ağız ve diş sağlığı konularında diş hekiminin direktifi ve kontrolünde altında kendisine gönderilen ağız ölçüleri üzerinde hastanın eksik olan ağız, d,i dokularını tamamlayan ve düzenleyen protez ve apreyleri tekniğine uygun olarak yapan, bu yapım sırasında gerekli araç ve gereçleri tekniğine uygun olarak kullanmasını bilen sağlık personelidir.
Çevre sağlığı teknisyenliği: Her türlü yerleşim yerinde fert, aile ve toplumun sağlığına zarar veren veya verebilecek çevre faktörlerini inceleyen, kontrol altına alan, iyileştirme çalışmalarını uygulayan ve uygulanmasını sağlayan bu amaçla atıklar, kemiriciler, vektörler, su, hava, gıda, konut endüstri ve toplu yaşanan yerlerin sağlık kontrolünü yapan, ruhsatlandırma işlemleri ile zararsızlaştırma metot ve tekniklerini uygulayan, sağlık eğitimi, istatistik ve gerektiğinde ilk yardım hizmetlerini yapan sağlık personelidir.
Ortopedi teknisyenliği: Bireyin, ailenin ve toplumun beden, ruhen ve sosyal yönden sağlıklı olması amacıyla tıbbın ve teknolojinin gerektirdiği ortopedik cihaz, protez yöntem ve tekniklerini uygulayan mesleki tıbbi cihazları kullanarak hekim tarafından verilen ölçülere göre protez yapan gerektiğinde yeni teknik ve cihazları öneren sağlık personelidir.
Tıbbi sekreterlik: Tıbbi istatistiklerle ilgili verileri derleyen, derlediği istatistiki bilgileri bilimsel metotlarla analiz ederek ilgili birimlere rapor edebilen, tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürüten, dolayısıyla ihtiyaç duyulan bilgileri toplayıp belgeye dönüştürebilen sağlık personelidir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Türkiye’de oturma izni olan yabancı uyruklu öğrencilerin okula alınmaları Bakanlığın iznine bağlıdır),
Sağlığı, girmek istediği mesleğin öğretim ve yürütülmesine elverişli olmak. (Kekemelik, şaşılık, görme yetersizliği, ortopedik yetersizlik, bulaşıcı hastalıklar ve ruhsal bozukluklar okullara alınmaya engel teşkil eder. Bu gibilerin özürleri, okula kayıtlarında okul müdürlüğünce tespit edildiği taktirde sağlık raporu almış olsalar bile kayıtları yapılamaz.),
Evli, boşanmış veya nişanlı olmamak (Öğrenci iken evlenen ve nişanlananların okulla ilişkileri kesilir.),
Cumhuriyet Savcılığından alacağı belge ile sabıka kaydının bulunmadığını belgelemek (Okula kayıt sırasında istenir),
Özel kanunlarla affa uğramış olsalar bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanunî bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak,
Kamu haklarından yasaklı olmamak,
Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis yada affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, sahtecilik irtikap, ihtilâs, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas, gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.
Sınava gireceği öğretim yılında ilköğretim okulu 8.sınıfta öğrenim görüyor olmak (İlköğretim okulundan sonra öğrenimine ara verenler ile ortaöğretim kurumlarına devam etmiş olanlar bu sınavı kazanmış olsalar bile bu okula alınmazlar),
Sınavın yapıldığı tarih itibarıyla 16 yaşını bitirmemiş olmak veya yaş düzeltilmesi için mahkemeye başvurduğuna ilişkin belge getirmek.

Sağlık meslek liseleri öğrencileri; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, temel ilkeleri ve sağlık meslek liselerinin özel amaçları doğrultusunda sağlık mesleğine yardımcı eleman olarak yetiştirmeyi  amaçlar. Gündüzlü olan bu okullarda ve yabancı dil olarak İngilizce eğitimi verilir. Sağlık meslek liselerinde genel kültür dersleri, temel bilim dersleri ve bölümlerle ilgili özel meslek dersler okutulur.

Bu okullarda okutulan bölümler;

 

Giriş Şartları

Sağlık Meslek Liselerine, Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ile öğrenci alınır. Sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartlar:

Genel şartlar:

Özel şartlar:

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Okuldan mezun olanlar, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alabildikleri gibi özel sağlık kuruluşlarında da görev alabilirler. Yüksek eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.

Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi

Amacı

Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek, onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanıtmak, çözüm yollarını aramak, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak, bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda meteoroloji programları ile yabancı dil bilen ara kademede mesleki ve teknik eleman yetiştirmektir.

            

Okulun öğrenim süresi 4 yıldır. İngilizce dil eğitiminin verildiği okulda parasız yatılı olarak eğitim ve öğretim yapılmaktadır.    

Giriş şartları

Anadolu Meteoroloji Meslek Liselerine, Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ile öğrenci alınır.

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Yüksek eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.

Tarım Meslek Liseleri

Amacı

Türk Milli Eğitimin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda ekonomiye tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek; hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri, tarım alet ve makine kullanma, gıda analiz ve kontrolü ile ileri tarım tekniklerini başarı ile uygulayabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceriye sahip teknisyen yetiştirmektir. Bu okullarda okutulan bölümler:

Makine

Genel Ziraat 

Veteriner sağlık

Gıda Kontrol ve Analizleri

Gıda Teknolojisi

Peyzaj

Su Ürünleri

Giriş şartları

Tarım Meslek Liselerine, Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ile öğrenci alınır.

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Bu okullar, tarıma ara eleman olan Ziraat Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Laborantlar yetiştirmektedir. Eğitimlerine devam etmek isteyenler Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.

Adalet Meslek Liseleri

Amacı

Adalet Meslek Liseleri, Adli ve idari yargı organları ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına ara eleman yetiştirir.

Giriş şartları

16 (onaltı) yaşını bitirmemiş olmak,

Yurdun her yerinde görev yapmasına engel olabilecek hastalığı ve sakatlığı bulunmadığına dair sağlık raporu almak.

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Zabit Katibi yetiştiren bu okuldan mezun olan öğrenciler Adalet Yüksek Okuluna sınavsız geçiş yapabilirler. Eğitimlerine devam etmek isteyenler Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.

Anadolu İmam Hatip Liseleri

Amacı

İmamlık, hatiplik ve Kur’an Kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesi için yabancı dil bilen din görevlilerin yetiştirilmesini sağlamak ve yüksek öğretime öğrenci hazırlamaktır. Bu okullarda öğrenim süresi 4 yıldır. Bu okullarda pansiyonlar da bulunmaktadır.

Giriş şartları

Anadolu İmam-Hatip liselerine merkezî sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS)  ile öğrenci alınır. Sınava başvuruda bulunacak öğrencilerin, sınava girecekleri öğretim yılında ilköğretim okullarının 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Mezun olan öğrenciler Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.

İmam Hatip Liseleri 

Amacı

Bu okullar, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 32’nci maddesi hükmü gereği, imamlık, hatiplik ve Kur’an Kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetleri yerine getiren görevli elemanları yetiştirir. Öğretim sistemi içinde hem mesleğe hem yükseköğretime hazırlayıcı programları uygulayan İmam Hatip Liseleri 4  yıllık okullardır. Bu okullarda pansiyonlar da bulunmaktadır.

Giriş şartları

T.C. vatandaşı olmak,

Bedence ve ruhca sağlam ve sıhhatli olmak, din hizmetleri yapmaya engel bir özrü bulunmamak; (kekemelik, iki gözü körlük, ağır sağırlık İmam Hatip Liselerine alınmaya engel özürlerdir.)

İlköğretim mezunu olmak.

Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Bu okullardan mezun olan öğrencilerden sınavını kazananlar Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında, İmam-Hatip ve Kur’an Kursu öğreticiliği gibi görevlere atanabilmektedirler.

Eğitimlerine devam etmek isteyenler ise Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler

İşitme Engelliler Meslek Liseleri

Amacı

İşitme engelli öğrencilerden durumları uygun olanlar kaynaştırma uygulamaları ile ortaöğrenimlerine devam etmekle birlikte kaynaştırma uygulamalarından yararlanamayacak durumda olan bireyler işitme engelliler meslek liselerinde ortaöğrenimlerine devam edebilirler. Yatılı/gündüzlü hizmet veren bu okullarda genel kültür derslerinin yanı sırsa okulun ve çevrenin şartlarına göre meslek dersleri  verilmektedir.

Giriş şartları

İlköğretimden mezun olan işitme engelli öğrenciler ilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda bu okullara yerleştirilirler.

 Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri

Bu okullardan teknisyen unvanı ile mezun olanlar alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler. Öğrenimlerine devam etmek isteyenler Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazandıkları takdirde ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu doğrultusunda çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.